بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان)مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت

مطالب دیگر:
🔑حقوق خانواده🔑سر قفلی حق کسب و پیشه🔑طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان🔑قرار بازداشت موقت🔑پیش بینی آینده به کمک بازاریابی فصلی🔑طرح لایه باز مجموعه کارت ویزیت ترشمک و برچسب آلبالو🔑چگونه خوش تیپ باشیم تا جذاب به نظر برسیم🔑صفر تا 100 کسب درامد میلیونی از تلگرام🔑صفر تا صد افزایش ممبر🔑سورس ممبر گیر تلگرام🔑جزوه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری🔑طرح توجیهی پرورش ماهی🔑طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بنـدی میگـو با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگو شده در سال🔑طرح توجیهی تولید الکل از خرما 300 تن الکل 60 تن اسید سیتریک 600تن شیره خرما🔑طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت 240تن در سال🔑نرم افزار ال اس داینا (LS-Dyna) به همراه آموزش نرم افزار🔑پکیج کامل ساخت و ویرایش اپلیکیشن ها (کسب درآمد میلیونی)🔑دانلود رایگان کتاب قهرمان هزار چهره pdf🔑بروشور اعتکاف🔑طرح توجیهی تولید بتن آماده🔑دانلود رام فارسی S9-g960f🔑دانلود فایل فلش تبلت چینی F761L-MAINBOARD-v2.0.0🔑دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها کامل🔑دانلود رایگان کتاب در سایه آفتاب pdf🔑دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان)مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی فایل: ارزش ویژه برند,رضایت مشتری,وفاداری مشتری,رستوران,فست فود,وفاداری به برند

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان) مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت


فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ......................................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات تحقیق
-1-1 مقدمه. ............................................................................................................................................... 3
-2-1 بیان مسئله . ....................................................................................................................................... 3
-3-1 چارچوب نظری تحقیق . ................................................................................................................... 6
-4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................................ 7
-5-1 اهداف تحقیق . .................................................................................................................................. 8
-6-1 فرضیات تحقیق . ............................................................................................................................... 8
-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها ................................................................................................................... 9
-8-1 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق .................................................................................................. 11
-9-1 قلمرو تحقیق .................................................................................................................................. 12
-1-9-1 قلمرو موضوعی . ........................................................................................................................ 12
-2-9-1 قلمرو مکانی .............................................................................................................................. 12
-3-9-1 قلمرو زمانی . .............................................................................................................................. 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
-1-2 مقدمه. .............................................................................................................................................. 14
-2-2 وفاداری به برند . ............................................................................................................................. 15
-3-2 انواع وفاداری ................................................................................................................................. 21
-4-2 مدلهای وفاداری ............................................................................................................................. 22
1-4-2 - مدل آکر و دیوید . ..................................................................................................................... 23
-2-4-2 مدل دیک و باس . ...................................................................................................................... 24
3-4-2 - مدل رولی و دیویس . ................................................................................................................ 25
4-4-2 - مدل بلومر . ................................................................................................................................ 26
-5-4-2 مدل ECSI 27 ................................................................................................................................
-5-2 وفاداری خدماتی ............................................................................................................................ 28
ت
-6-2 سایر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان . ........................................................................................... 29
-7-2 رضایت مشتری .............................................................................................................................. 31
-1-7-2 تعاریف رضایت مشتری . ........................................................................................................... 31
-2-7-2 آشنایی با مدل کانو . .................................................................................................................... 34
-3-7-2 اهمیت رضایت مشتری . ............................................................................................................. 36
-4-7-2 ابعاد رضایت مشتری ................................................................................................................. 37
-5-7-2 مدلهای شکل گیری رضایتمندی مشتری . .................................................................................. 37
-1-5-7-2 مدل عدم تایید انتظارات ....................................................................................................... 37
-2-5-7-2 مدل رضایتمندی مشتری سوئدی ......................................................................................... 38
-3-5-7-2 رضایتمندی و وفاداری مشتریان ........................................................................................... 38
-8-2 ارزش ویژه برند ............................................................................................................................. 39
-1-8-2 مفهوم نام و نشان تجاری ........................................................................................................... 42
-2-8-2 مدلهای ارزش ویژه برند . ........................................................................................................... 42
-1-2-8-2 مدل ارزش ویژه برند آکر. ...................................................................................................... 42
-2-2-8-2 مدل پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند . ........................................................................ 43
-3-2-8-2 مدل ارزش ویژه برند خدماتی بری ...................................................................................... 44
-4-2-8-2 مدل ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری .................................................................................. 44
-9-2 مدل مفهومی تحقیق ....................................................................................................................... 47
-1-9-2 کیفیت فیزیکی ........................................................................................................................... 47
-2-9-2 رفتار کارکنان ............................................................................................................................. 47
-3-9-2 رضایت درونی ایده آل . ............................................................................................................. 48
-4-9-2 هویت برند . ................................................................................................................................ 48
-5-9-2 انسجام در سبک زندگی ............................................................................................................ 48
-11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده . ......................................................................................................... 49
-1-11-2 تحقیقات داخلی ...................................................................................................................... 49
-2-11-2 تحقیقات خارجی .................................................................................................................... 51
-11 جمع بندی فصل دوم . ................................................................................................................. 52 -2
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
ث
-1-3 مقدمه. .............................................................................................................................................. 54
-2-3 روش پژوهش ................................................................................................................................ 54
-3-3 جامعه آماری پژوهش . .................................................................................................................... 55
-4-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه . .................................................................................................. 55
-1-4-3 نتایج آزمون بارتلت جهت دقت نمونه ...................................................................................... 56
-5-3 روشهای گردآوری اطلاعات . ......................................................................................................... 56
-6-3 پرسشنامه پژوهش .......................................................................................................................... 57
-7-3 بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش . ............................................................................................. 58
-1-7-3 روایی پرسشنامه . ........................................................................................................................ 58
-2-7-3 پایایی پرسشنامه . ........................................................................................................................ 58
-8-3 متغیرهای پژوهش .......................................................................................................................... 61
-9-3 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................ 61
-11-3 جمع بندی فصل سوم . ................................................................................................................. 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
-1 مقدمه. ............................................................................................................................................. 64 -4
-2-4 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان . .................................................................... 64
-1-2-4 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ............................................................................................... 65
-2-2-4 توصیف سن پاسخ دهندگان . ..................................................................................................... 65
-3-2-4 توصیف رستوران مورد استفاده ................................................................................................. 66
-4-2-4 توصیف فست فود مورد استفاده ............................................................................................... 67
-3-4 توصیف متغیر های تحقیق ............................................................................................................. 68
-1-3-4 توصیف ارزش ویژه برند . .......................................................................................................... 68
-2-3-4 توصیف متغیر کیفیت فیزیکی . ................................................................................................... 69
-3-3-4 توصیف متغیر رفتار کارکنان . ..................................................................................................... 71
-4-3-4 توصیف متغیر رضایت درونی ایدهآل . ...................................................................................... 71
-5-3-4 توصیف متغیر هویت رستوران . ................................................................................................ 72
-6-3-4 توصیف متغیر سبک زندگی ...................................................................................................... 73
-7-3-4 توصیف متغیر رضایت مشتری .................................................................................................. 74
ج
-8-3-4 توصیف متغیر وفاداری مشتری. .................................................................................................. 75
-4-4 علائم اختصاری در نمودارها و جداول . ......................................................................................... 76
-5-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق .................................................................................. 77
-6-4 تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................................................... 78
-1 تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری . ................................................................. 78 –6 – 4
-2-6-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای برونزا ....................................................................................... 78
-7-4 آزمون فرضیات .............................................................................................................................. 83
-1-7-4 مدل یابی معادلات ساختاری . .................................................................................................... 83
-2-7-4 آزمون فرضیات اصلی . ............................................................................................................... 84
-3-7-4 آزمون فرضیات فرعی . ............................................................................................................... 85
-4-7-4 تحلیل مسیر فرضیات . ................................................................................................................ 87
-1 اثرات غیر مستقیم ................................................................................................................ 87 -4-7-4
-8-4 ضرایب تعیین . ................................................................................................................................ 88
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
-1 مقدمه. ............................................................................................................................................. 91 -5
-2-5 نتایج آمار توصیفی .......................................................................................................................... 91
-1-2-5 متغیرهای جمعیت شناختی . ....................................................................................................... 91
-2-2-5 متغیرهای اصلی ......................................................................................................................... 91
-3-5 نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی . ..................................................................................... 92
-4-5 نتایج تحلیل عاملی تاییدی ............................................................................................................. 92
-1-4-5 متغیرهای برونزا . ........................................................................................................................ 92
-2-4-5 متغیرهای درونزا ........................................................................................................................ 92
-5-5 نتایج آزمون فرضیات ..................................................................................................................... 93
-6-5 پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق . ............................................................................................... 96
-1-6-5 پیشنهادات کاربردی . .................................................................................................................. 96
-7-5 محدودیتهای تحقیق ....................................................................................................................... 97
-8-5 پیشنهاداتی برای محققین آینده . ...................................................................................................... 98
منابع و مآخذ . ............................................................................................................................................ 99
ح
پیوست ها.................................................................................................................................................. 117
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
1-وفاداری از دیدگاه دیک و باس ................................ ................................ ........................................ 24 - جدول 2
2-وفاداری از دیدگاه رایلی و دیویس ................................ ................................ .................................. 25 - جدول 2
3- برخی از تعاریف وفاداری به برند در حوزه خدمت ................................ ....................................... 29 - جدول 2
1- نتایج آزمون دقت نمونه ................................ ................................ ................................................ 56 - جدول 3
2-ارزش گذاری طیف لیکرت ................................ ................................ .............................................. 57 - جدول 3
3-فراوانی سوالات پرسشنامه ................................ ................................ ............................................. 58 - جدول 3
4- محاسبه پایایی پرسشنامه ................................ ................................ ................................................ 59 - جدول 3
1-توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ................................ ................................ ..................................... 65 - جدول 4
2-توصیف سن پاسخ دهندگان ................................ ................................ .......................................... 66 - جدول 4
3- توصیف رستوران مورد استفاده ................................ ................................ ...................................... 67 - جدول 4
4-توصیف فست فود مورد استفاده ................................ ................................ ..................................... 68 - جدول 4
5- توصیف متغیر ارزش ویژه برند ................................ ................................ ...................................... 69 - جدول 4
6-توصیف متغیر کیفیت فیزیکی ................................ ................................ .......................................... 71 - جدول 4
7-توصیف متغیر رفتار کارکنان ................................ ................................ ............................................ 71 - جدول 4
8-توصیف متغیر رضایت درونی ایدهآل ................................ .............................................................. 72 - جدول 4
9- توصیف متغیر هویت رستوران ................................ ................................ ....................................... 73 - جدول 4
11 -توصیف متغیر سبک زندگی ................................ ................................ ......................................... 74 - جدول 4
11 -توصیف متغیر رضایت مشتری ................................ ................................ ...................................... 75 - جدول 4
12 -توصیف متغیر وفاداری مشتری ................................ ................................ ..................................... 76 - جدول 4
13 -فهرست علائم اختصاری تحلیل ................................ ................................ .................................... 77 - جدول 4
14 -آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق ............................................................... 77 - جدول 4
15 - شاخصهای برازش متغیرهای برونزای تحقیق ................................ ............................................... 81 - جدول 4
16 - شاخصهای برازش ارزش ویژه برند ................................ ............................................................ 81 - جدول 4
17 -شاخصهای برازش متغیرهای درونزا ................................ .............................................................. 83 - جدول 4
18 - شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق ................................ ............................................................. 85 - جدول 4
19 - شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق ................................ ............................................................. 87 - جدول 4
21 - مسیرهای مستقیم مورد بررسی ................................ ................................ .................................... 87 - جدول 4
خ
21 -مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی ................................ ................................ ................................ 88 - جدول 4
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
1-نمودار دایرهای جنسیت پاسخ دهندگان. ................................................................................. 65 - نمودار 4
2- نمودار میله ای سن - نمودار 4 پاسخ دهندگان . ..................................................................................... 66
3- نمودار میله ای رستوران مورد استفاده ................................................................................. 67 - نمودار 4
4-نمودار میله ای فست فود مورد استفاده . ................................................................................ 68 - نمودار 4
5-هیستوگرام متغیر ارزش ویژه برند . ....................................................................................... 69 - نمودار 4
7- هیستوگرام متغیر کیفیت فیزیکی . ........................................................................................ 71 - نمودار 4
8- هیستوگرام متغیر رفتار کارکنان . ......................................................................................... 71 - نمودار 4
8-هیستوگرام متغیر رضایت درونی ایدهآل . ............................................................................... 72 - نمودار 4
9-هیستوگرام متغیر هویت رستوران . ........................................................................................ 73 - نمودار 4
11 -هیستوگرام متغیر سبک زندگی . .......................................................................................... 74 - نمودار 4
11 -هیستوگرام متغیر رضایت مشتری . ....................................................................................... 75 - نمودار 4
12 -هیستوگرام متغیر وفاداری مشتری . ..................................................................................... 76 - نمودار 4
13 -مدل اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت بار عاملی ...................................... 79 - نمودار 4
14 -مدل اندازه گیری متغیرهای برونزای تحقیق در حالت ضرایب معناداری ........................... 79 - نمودار 4
15 -مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت بار عاملی . ......................................... 81 - نمودار 4
16 -مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب معناداری . .............................. 81 - نمودار 4
17 - مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا در حالت بارهای عاملی .............................. 82 - نمودار 4
18 -مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا در حالت ضرایب معناداری .......................... 83 - نمودار 4
19 -مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری . ............................................................... 84 - نمودار 4
21 - مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری . ......................................................................... 85 - نمودار 4
21 -مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری .............................................................. 86 - نمودار 4
22 -مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری . ............................................................................ 86 - نمودار 4
د
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
1- مدل مفهومی تحقیق. ............................................................................................................... 7 - شکل 1
1- هرم وفاداری .......................................................................................................................... 23 - شکل 2
2- مدل بلومر در مورد عوامل موثر بر وفاداری مشتریان . .......................................................... 26 - شکل 2
3-مدل تکامل یافته بلومر در خصوص عوامل موثر بر وفاداری مشتریان ................................... 26 - شکل 2
4- مدل - شکل 2 ECSI در مورد رضایت و وفاداری مشتری . ................................................................... 27
5-آشنایی - شکل 2 با مدل کانو . ................................................................................................................ 35
6-مدل عدم تایید انتظارات . ......................................................................................................... 38 - شکل 2
7-مدل اندریاسن و لیندشتاد . ....................................................................................................... 39 - شکل 2
9- مدل ارزش ویژه برند آکر ...................................................................................................... 43 - شکل 2
11 -مدل پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند . ........................................................................ 43 - شکل 2
11 -مدل ارزش ویژه برند خدماتی بری ...................................................................................... 44 - شکل 2
12 -مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری .................................................................................. 45 - شکل 2
13 -شناخت برند ......................................................................................................................... 46 - شکل 2
1-مدل مفهومی تحقیق . ............................................................................................................. 47 - شکل 14چکیده
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش
حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می
شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل
متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی
پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه
آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت میباشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 421
نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی
معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه معناداری به میزان 1118 با رضایت
مشتریان دارد. همچنین رضایت مشتری نیز به میزان 1188 با وفاداری مشتریان رابطه دارد. از میان ابعاد
ارزش ویژه برند نیز رضایت درونی ایده آل بیشترین رابطه را با رضایت مشتری دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود
ارزش ویژه برند,رضایت مشتری,وفاداری مشتری,رستوران,فست فود,وفاداری به برند